چت روم

چت روم رمان دونی ۲۱۳

 

در میانِ آرزوهایِ مَحالَم ⦅تُ♡⦆ تنها آرزویِ

ممکنه دنیایِ ⦅مَنی♡⦆..!♥️∞

 

 

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 

 

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

Hanaaa

در «بیقـــراری» هایَم «طُـــــو» تنها قراره‌ِ مَنی..!

‫823 دیدگاه ها

 1. سلام دوستان عزیز اینجا کجاست…..؟؟؟ 🤔 🤔 من گیجم اینجا باید چکار کنیم این همه آدم اینجا چکارمیکنن…..؟؟
  واااااااااای خدادارم دیونه میشم😲😲😲😲

  1. جوابتو همونجا دادم دیگه ندیدی؟
   گفتم اینجا دیوونه خونه ی رماندونیه 😂
   خوش اومدی.. اگه میخوای قاطی ما بشی بیا تو 😁

      1. نه دیگه!
       من میخوام کات کنم اینجوری نمیشه زندگی کرد شوورم و خیرات میکنی!
       .
       .
       چه فحشایی یادشون بدم مننن😆

      1. نه واقعا جدی شما هروقت درباره اینچیزا حرف میزدید من سکوت میکردم حرف نمیزدم جیکم درنمیومد😅😂
       ولی واقعنی نابودم کردن😅😂

 2. قلبت نگیره مهدیس جووونم
  عهه چرا بی حال☹
  خوب کاری میکنی مبینا جان😂♥️
  .
  آیلین تپلوت کیهه😁

  1. ایلین نگووو عشخمو😢
   ولی خا چون داداش به مریم میرم میزنم تو سرش پولاشو برمیدارم بریم کباب بخوریم!

 3. مرسی نورای عزیزم
  .
  مهنای جانم هخخخ کامنت بلند دوسستتو عشق است.
  .
  مه رویی که همیشه مهربونیت لمس شدنیه.
  .
  واای مائی دعا ت قبول بشه من خوب بشم نی نی که اومد تو دلم اصلا گروه میزنم
  خودم دعوت نامه میفرستمواصلا شمام نگین به زوووور میارمتون هخخخخخ.اصلا چه معنی داره نیاین تو گروه نی نی ریحووون هاااااا؟؟؟
  قراره دخملم بشه عروس زهرا هخخخخ
  .
  .
  آجی نسیم خوشگلم.مرسی ازت.نزن این حرفو بهارم.عدر خواهی لازم نیست.اینا افکار و حرفهای فراموش شدنی نیستن خواه ناخواه میان.کنار اومدم.
  درست میگی نازنین مهم الانه که هست .خدا روشکر.مرسیربابت دعاهای قشنگت.ایمان دارم به دعا…
  حرفای قشنگتو جزیزمم بهم گفته…
  .چه جااالب پس آقای همسر دیده بچگیتو هخخخ.از بس خوشگل بودی لوپاتو میخواسته هخخخخ
  .
  آره من سرم رو پای محمدم بود و بزرگ شدم.ده سالش بوددنیا اومدم.
  .
  ای جااان دلم .فدای مهدیار خوشگلم.
  ماشالله ماه .من ازاسم مهیارم خوشم میاد.کاش نی نی من اگه بشه شبیه محمدم بشه.چه دختر.چه پسر هخخخ.
  .
  خدا نگهدار مهدیارت باشه الهی..
  .
  برم دیگه محمد میگه بیا بخواب جوجه.از پریشب هنوز نخوابیدیم
  انگار پومپ هوا گذاشت تووگوشام سرمو باد کردن هخخخخ

  1. توبه توبه تسبیح من کوجاس؟😅😂 چه دوره ای شده حتی مهربونی هم لمس میکنن🔞😅😂
   .
   .
   عزیزمی تو قاصدکم مهربونی من در برابر تو و بقیه ی بچه ها هیچه عزیزم…..♥

   1. نیکاااا
    چقدر اون عکست که روی تاب نشستی خوشگلهههه😍
    چه پاهای کشیده و بلندی داری لعنتی خوش هیکل😍
    یکم هیزی کردم رو عکست پوریا نکشدم صلوات😆

  2. عزیز دلی آجی ریحانم، ممنون از دعا های قشنگت🌹
   .
   .
   انشاءالله عزیزم نی نی های سالم و تپل پمل، بالاخره از دو جین چندتاشون شبیه تو میشن چند تا شبیه همسرت، نگران نباش😄
   .
   .
   مواظب خودتون باشین💛

     1. پخخخخ
      واییی عشخم😂😂
      خا بزا ایندفه تو رو صدا کنم!
      مهدیییس عشخم کوشی؟
      .
      .
      خا چطو تونستی نفرستی برام
      من بغض! من افسرده!

      1. خو بااااااااشههه😂😂
       جونممم نفس من
       .
       .
       خو میفرستم برات منتها از اینستا پیداش کردم دانلود نمیشد
       ولی بصبری دانلودش میکنم برات

 4. مبینا جون😁
  جسارتا یه نصحیت ویژه بهت میکنم تجربه ی شخصی خودم
  از مجردی زیبااات نهاااایت لذت و ببر هوس این چیزارم نکن🥺😂مخصوصاا اون موردی که هوس کرده بودی هروقت خواستی فک کنی سرتو بکوبون تو دیوار🙄😁😂

    1. وییییییی گلبمممم
     نمیگی اینجوری میگی قلب من از عشقت میاد بیرون ؟هومم؟💙
     خداروشکر دلبر💙
     خوبم ولی بی حالم

  1. نه بابا من دارم نهایت لذت می برم خیالت راحت یه لحظه جو گیر شدم
   وگرنه ما مجردا را عشقه
   البته متاهلی هم خوبه ولی به وقتش
   من که الان راضیم خیلی هم خوش میگذره 😁🍓

 5. قربانت دل پاکت آجی ریحان عزیزم🌹
  .
  اول اینکه ببخش اگه باعث شدم یاد خاطراتی بیفتی که اذیتت می کنه عزیز دلم، بسوزه پدر کنجکاوی😄
  .
  ای جان، چه جالب که همسرت نوزادی تو رو دیده، قشنگ خودش بزرگت کرده خخخخخ
  .
  آجی عزیزم، درسته که اون پنج سال خیلی برای هر دوی شما سخت بوده و طاقت فرسا، ولی شاید بشه به این دید نگاه کرد که همون اتفاق ریشه های عشقتون رو محکم تر کرده، به هر دو نفرتون ثابت کرده بدون هم دوام نمیارین. مهم الانه که اینقدر پاک همدیگه رو دوست دارین و از خدا میخوام دیگه هیچ چیزی نتونه این حس قشنگ بینتون رو ذره ای کم کنه. بلکه روز به روز بیشتر و عمیق تر بشه و مدام بیای مثل امروز از حس خوبت بگی و حال بقیه رو هم خوب کنی.🙏
  .
  جالبه برات بگم که آقا وحید من هم یه بار منو پنج سالگیم دیده، خودش اون موقع یازده سالش بوده، میگه همون موقع دلم میخواست لپت رو بکنم🙈😅
  داستانش مفصله دوست داشتی بگو برات بگم.
  .
  .
  ذهن خودت قشنگه که منو قشنگ تصور میکنه آجی جانم. عکس مهدیارم رو که دیدی، شبیه خودمه، به دنیا که اومد شبیه باباش بود ولی هرچی بزرگ تر میشه بیشتر داره شبیه خودم میشه، ژن های من غالبه😅
  .
  .
  همیشه سالم و لب خندان کنار همسر گرامی، آرزوی من برای تو💛💚💙

     1. چرا عزیزم، از گرما نیست ؟ من خودم یکم توی گرما باشم حالت تهوع می گیرم و بی اشتها میشم.
      .
      .
      انشاءالله زود زود خوب بشی دختر خوبم🙏

 6. مهرناااز قشنگم.خدارو شکر که هستی و اومدی.نگران شدم یه وقت نری تو خودت و نیای اینجا….
  آره قشنگی دلم…خیلی بهم فشار میاره تعریفش…خدا رو شکر که کنارمه چشماش گرمای زندگیمه خورشید آسمونمه…♥نفس به نفسشو حسش میکنم بوی تنش بوی نفساش .بوی عشقش تو وجودم شعله میکشه….♥
  برا نسیمم سوال پیش اومده بود.خودمم اون قسمتش رو دلم بود که نگفتم هخخخخخ
  .
  برا اون موردم درکت میکنم سااالها این جمله ی کوتاه را تکرار کردم.واگذارت نیکنم به خدا هی تکرار کردم.و همچین شاکی بودنیو از خدا تو طول زندگیم از پنج سالگی به این ور از خدا داشتم.حتی زمانی که حافظه م رفت من مشکلات قبلشو حس میکردم.
  .

  فقط نگرانتم جانا…فشار سختیا و حرف و مشکلات آدمو از پا درمیاره.من نمیخوام تو از پا افتاده بشی زبونم لال.هرچیزی بدترشم هست گلک قلبم…
  .
  من نگران مریمم هستم.طفلکم اونم حساسه.زود رنجه.سختشه…امیدوارم
  بتونه بالا پاینای زندگی رو کوتاه بیاد
  .
  برا همه از خدا آرامش میخوام…
  .
  به روی مه خوشگلت مهدیس خوش روی من…
  هخخخخ همینطوری گفتم.ازبس زیاد شدن

  1. فدای دل مهربونت بشم ریحانم
   از پا میفتم و دوباره بلند میشم چون فعلا زنده م و مجبورم
   اینجام میام بخاطر شماها و اینکه یکم کامنتای بچه ها رو بخونم سرم گرم بشه دردام یادم بره
   برای دل مهربونت و جسم قشنگت آرامش و سلامتی میخوام از خدا ریحانم
   توام مرسی که هستی و همیشه باش

 7. راستی بچه ها
  .
  نسیم زحمتشو کشید رمان بر دل نشسته رو pdf کرد، هر کاری کنم محبتشو نمیتونم جبران کنم
  بازم مرسی نسیم نازنینم🤗😘😘😘😘😘
  .
  قادر هم گذاشته تو کانال رمان من
  الان دیگه خوندنش راحت تره، اونایی که گفته بودن وقتی پی دی اف شد خبر بده، میتونن تو کانال تلگرام سایت بخونن😊

  1. خواهش می کنم مهرناز جانم
   دوست داشتم کاری برات انجام بدم نویسنده ی مقاوم خودم🌹
   .
   .
   انشاءالله که خوب شده باشه، بچه ها بیان تعریفمو بکنن😅

   1. عاااالی شده عالی 😍
    دست گلت درد نکنه، تو اینکاره بودی و خبر نداشتیم 😄
    حتی قادر هم نتونسته به خوبیه تو پی دی اف کنه 😜

    1. تعریف از خود نباشه خیلی قابلیت های زیاد و محشری دارم🤗
     .
     .
     مهرناز جانم یکم برو اون ور زیر سقف نباشی😁

       1. 😁😁
        راستی گفتی رمان بگم بهت
        نمیدونم سبکت چیه
        ولی میتونم بگم سمفونی مردگان
        من پیش از تو
        .
        اینترنتی هم اگه میخوای
        عبور از غبار

 8. نسیم جانم
  .
  .
  گلم ازت کتابراه رو پرسیده بودم تو روبیکا
  ولی مجبور شدم پاک کنم روبیکمو
  کتابراه رو پیدا کردم ولی نصب نشد☹
  میگه ظرفیت حافظه اجازه ی نصب نمیده

  1. باشه عزیزم، حالا اسم کتاب یادت باشه هر وقت خواستی نصب کنی بخونیش، کتاب بدی نیست اولش یکم کند پیش ویژه ولی هرچی ویژه جلو بهتر میشه
   .
   .
   اگه وقت داشتی بیا پیشنهاد رمان خوب بهم بده، از اونایی که به سلیقه ی من بخوره دیگه خودت میدونی چی میگم😅

   1. 😂😂
    اونا که هستم
    .
    .
    ولی از این عشق واقعیا می خوام 😂😂😂😂
    جررر نظرم عوض شد نمی خوام همینطوری خوبه خوش میگذره😁😂😎

    1. اخخخخخخ گلبممم
     خوو منم عاشق توام
     همون روز اول به دلم نشستی گلی
     .
     .
     بشین سرجات بچه 😂😂سواره از پیاده خبر ندارد😂

  1. رفتم مرا ببخش و مگو او وفا نداشت
   راهی بجز گریز برایم نمانده بود
   این عشق آتشین پر از درد بی امید
   در وادی گناه و جنونم کشانده بود

 9. بر تو چون ساحل آغوش گشودم
  در دلم بود که دلدار تو باشم
  وای بر من که ندانستم از اول
  روزی آید که دل آزار تو باشم

 10. بجه ها راستی
  کامنتامو میخونین ؟؟؟!!!!؟؟؟!!!هخخخخخخخخخخخ
  .
  .واای مائی تو دعا کن من حالم رو به راه بشه.و اثر داروهام باعث اون چیزایی که مشاوره گفته و خودم میترسم ازش تو بدنم نشه که حتی اگه خوب بشم نتونم بچه دار بشم…
  .
  واای خدااا نکنه خدا نکنه.
  .
  چشششم من بچه دار میشم بعد یه گروه میزنم از لحظه لحظه ش براتون فیلم و عکس میفرستم

 11. مرسی مهنای عزیزم
  .
  عزیز خوشگل من که احوال پرس من و آقایی عزیزمی…خوبیم گلکم.بله ساعت ۱۲رسیدیم.با کلی بین راه موندن…
  .
  وای مهنا من و محمدم هردو طبع و مزاج گرمی داریم .اما معده ی سرد هخخخ
  .
  کتلتای دیشب سردبود.معدمونو بهم ریخت .جونمون بالا اومد.خمارو بیحال واسه من سرم وصل میکرد هخخخخ.خودشم مظلوووم شده داره کاراشو میکنه با لب تاپش
  .
  آه نسبمم پس باید خیییییییییلی خوشگل باشی.حقیقتش خواستم تیری در تاریکی بزنم بببنم خودتی پروفایلت یا نه به روش غیر مستقیم هخخخخخخخ….اما وااقعا حسم نسلت به چهرت همینه خوشگلم
  .
  وای نیییکی چققققدر دلتنگت بودم عزیییز دلم.کجایی تو ؟؟؟.مراقب خودت باش گلک قشنگم بوووووس
  .
  مائی تنها خوش اومدی به اینجا
  .
  بچه هاببخشید کامنتام امروز خییییلی زیاد و طولانی شدن.معذررررررت میییییخواااااام
  هخخخخ

 12. فدای تو و آجی گفتنات نسیم قشنگم.آه چقققدر خوبه که تو نیتونی درکم کنی .واینوحس رو با همه ی وجود بفهمی بخاطر همون همراهی عشقی که کنارته…الهی شکر که ای موهبت خدا نصیبت شده…لحظه لحظه شو برات کهکشانها نور و ستاره بارون میخوام برات از خدا ی مهربونم…و مرسی ازت گلک قشنگم…
  هخخخ خدا رو شکر عزیز دلم .من یذره زودتر میجوشم .شرایطم ایحاب نمیکرد.اما زود صمیمی میشم.
  .
  داستانش طولانی نسیمم.فک کردم شاید مثل بعضی از گلای اینجا میخوندی اینحا رو قبل اومدنت.
  .
  فقط در همین حدبگم محمدم همسایه ی کاشونه مون بودن.روزی که دنیا اومدم.مامان زهرام مامان محمدم و محمد با مامانم بیمارستان بودن.دنیا که اومدم محمدم قبل بابام منو دید و بوسید.هخخخخ گفت بوی ریحون میدم.اون اسممو ریحانه گذاشت.البته اسمم تو شناسنامه رهاست.بابا گاهی صدام میکنه.ولی محمد خیییلی حساسه رو این موضوع.هخخخخ
  .
  ۱۶-۱۷ سالگی با کلی داستان نامزد شدیم.و محرم.۱۷-۱۸سالگیم با کلی درد از هم دور شدیم.تا تقریبا پنج سال بعدش.روز تولدم بهش زنگ زدم.و بعدش همه چب روبه راه شد.
  .
  و الان اینجا چیزیو برا تو تعریف میکنم که به هیشکی نگفتم هنوز.
  .
  اونم مقصربودن خودم تو داستان زندگیم و لجبازیم.
  سر دلایلی خانواده پدری محمدم .پدر بزرگش البته .راضی به وصلت نبود.و همینطور بابای خودم سرسختانه به دلیل شغل محمدم.و بعدها مخالفت خانوادش.چون من سبد نبودم و هزار دلیل بی خود از طرف خواهر شوهرم.که دختر خواهر شوهرشو از طرف خودش واسه محمدم تو کل فامیل نامزد اعلام کرد.بگذریم خیلی طولانیه.و من نمیدونم چطور دارم تایپ میکنم هخخخخ
  اما اون قسمت خودمو بگم.وقتی خودم شنیدم از زهره که به محمدم میگفت تو اصلا فرصتی به خودت ندادی کس دیگه رو ببینی.از چشم باز کردی یه فسقل بچه بودی اینو گذاشتن بغلت.توام فک کردی عروسکته .اولش خوشت اومد خوشگلم بود شد جوجه رنگیت.حالام بخاطر اینکه به خودت وابسته ش کردی عذاب وجدان داری میخوای بگیریش.(الفاظ خودشو میگمااا هخخخخ…)تو حتی فرصت عاشق شدنو دیدن رو از خودت گرفتی.من شنیدم اینارو…بعد او بل وشو که راه افتاد محمدم که اومد گفت ریحون تو که این چرتا رو باور نداری حرفهای زهره رو براش تکرار کردم.که به خودت فرصت ندادی.خندش گرفت.گفتومگه من بچه م ۲۸سالمه.نترس من آدم خودخواهیم واسه عذاب وجدان زندگی با تورو به خودم تحمیل نمیکنم که عمرم ذهربشه برام .من قلللبم خیییلی شکسته بود.بهش گفتم اما تو خودتو تحمیل میکنی.و فرصت دیدن آدمای دیگه رو از من میگیری.خدا شاااهده از سر لج و ناراحتی گفتم.از عصبانیت از زهره.قلبم داره میترکه از یادآوریش.شوکه شد عشقم.نفسش بند اومد.فقط نگام کرد.اونموقع گفتم اینجا الان راحت نیستم بگم واکنشش رو که چیکار کرد.آیلی .مائده.پری.آتوس.فاطمه ها.الناز شاید هنوز یادشون باشه.
  اما بعدش تو گوشم گفتم میرم که تو اگه بخوای فرصتشو داشته باشی.ولی محرمیتمون میمونه.تا وقتی که خودت زنگ بزنی بگی ببخش مدتشو.اونموقع میفهمم که دیگه نمیخوایم.اما اگه بگی بیا باسر میام چون من به قلب و احساسم ایمان دارم…بگذریم اتفاقای بینشو…اومد .هست کنارم…..و من نمیتونم براش اونطور که میخواموباشم.براش کمم
  براش…….. ……….

  1. نگو دیگه ریحان
   هر چی میگی و یادت میاد خودت اذیت میشی باز فدات بشم
   نگو عزیز دلم ولش کن روزای بد گذشت و روزای خوب موندگاره براتون، الان کنار همین و مهم اینه 😊

  2. وای ریحانم
   اصلا این کامنتا که خوندم نمی دونی چه حالی شدم
   عشقتون همیشگی باشه
   تنتونم سلامت ❤🍓❤🍓❤
   یه حال باحال بی حالی دارم😂😂😂

 13. سلااام اهالی ؟
  خوبین ؟
  باز کی دل مریم منو شکونده ؟! که با هشتاد روش سامورایی نابودش کنم ‌.
  مریم جونم ، من به شخصه تصویر که در ذهنم ساخته شده هیچ کس نمی تونه تغییرش بده مگر خود فرد که تصویر زنی منو درمورد خودش تغییر بده!

   1. سلااام عشق همساده
    خوبی ؟
    منم خوبم
    دلت اندازه ی کهکشان راه شیری تنگ شده
    .
    .
    ببخشید من باید برم ، چون کلاسم الان شروع میشه
    مواظب خودت و خوبیات باش
    بای بای 👋🏻👋🏻

 14. فقط میتونم دعا کنم برای همون که به ارامش برسیم
  انشاالله مهرناز ومریم هم زود زودی حال دلشون عالی بشه
  درسته من شاهد حرفاتون بودم ولی نمیخوام دخالت کنم بینتون
  واینکه هرکدومتون به اندازه ی هم مقصرید
  داخل دعوا و بحث فقط یه نفر مقصر نیس تقصیر دونفره
  …..

 15. مهر.ناازم
  .
  مرمریم …
  که منو مخاطب قرار دادین…تموم میشه عزیرای دلم…فراموش میشه…
  اما بخدا ریحون یچیزی میدونه که میگه…حرس نخورین .رابطه ی روح و جسم مثل آب دادن گل و گلدونه…روحتونو آزار بدین جسمتون میخشکه..یه زمام دختر عموی عزیزم بهم میگفت .گوشام درو دروازه بودن.
  بقول پوریا هیچی ارزششو نداره که اینطور خلقتون تنگ بشه.منم یه موقع خیییلی لجوج بودم.۱۷-۱۸سالگیم.بابا مامان که نبودن هیچوقت .سکوت دو ساله مو بعد محمدم التیام نبود کسی. که جز درسم که همونم عجیب بود .نه حرف میزدم.نه کاری.نه جز دانشگاه جایی میرفتم.ساتا دختر عموم میگفت نکن ریحون.فقط اشک ریختم و هق زدم…روحم داغون شد.سه سال بعدش رو مثل روح گذروندم.خیلیاتون داستان منو میدونین.اینو میگم که سلامتیتون رو به خطر نندازین.به همه میگم البته کلی.کلا.حرفی که میشه با آرامش زد رو با توهین به هم نگیم…بعدش اعصاب خوردیش برا خودمونه.خدا میدونه دوماه پیش طوری شدم که قد وضو گرفتن توان ایستادن سر پا رو نداشتم.جون نفس کشیدن.جون زندگی رو…الانم همون…به زور تونستم یذره کنار بیام .جم کنم خودمو فقط بخاطر محمدم.اینا همه مال همون حرس و جوشای خون دلی هستن.میومدم اینجا میگفتین خوبی
  میگفتم بله شکر خدا…روحتون رو آزار ندین.جسمتون رو خراب نکنین.تا جونین شادابی رو تغزیه کنین .انرژی بگیرین از قشنگیای زندگی.یه وقت دیدین چیزا و کسایی عزیزتر از جان اومد تو زندگیاتون و شما توان همراهی نداشتین.افسوس میخوریناااا… همه مشکلات خودشون رو دارن.هیییشکی بی درد نیست.و اینجام هر کی به یه دلیل اینجاست.یکی سرگرمی.یکی پناه گاه.یکی خوشیشو قسمت کنه.و هزااار دلیل دیگه.اما جای خوبیه .قشنگه.پاکه.با کینه از هم خرابش نکنیم.مریمم هیشکی بد گمان نشده بهت قربونت بشم..جزیره ی من فکر دلت باش و جوش نزن…تو رو خدا همو پاس ندین بگین واگذار میکنم بخدا از سر عصبانیت لحظه ای.خدا عداالتگر بی نهایتیه.مهربان بی همتا و بخشنده ی بیدریغ.اما حق بنده ش ذره ذره ش بزرگه.از خودش.روحش و بزرگیش تو وجود بنده هاش دمیده.که ببخشن.اون حسابگره.میدونهوچیکار میکنه.اما این الفاظ کدورت قلب میاره.اعصاب رو ضعیف میکنه.روح رو مریض میکنه.میزنه به جسمتون .ناتوانتون میکنه.بگذرین.تا آروم بشین.مریمم آروم شدی بیا گلکم سر بزن.
  .
  .
  جزیره ی من .خودت میدونی چرا میگمت جزیره …
  تونقطه ی امنی .ازت انتظار دارم فراموش کنی و بگذری بخاطر قسمی که خوردی.منم تو این سایت به کسی گفتم واگذارت میکنم بخدا…اما این حرف سنگینه.خودم طاقتشو نداشتم .همون لحظه گذشتم.اما نمیخواستم خودش بدونه.ولی اونم طاقتم نشد.که ماه رمضون اومدم و گفتم.اونم همصحبتم شده بود.من دوست میدونمش با دلایلی که خودش داره و به من بی ارتباطه.میدونم تو قلبت بزرگتر از ایناست.گفتم که میشناسمت وحست میکنم…پس با خودتم شده نگو اینوجانا…

  1. میدونی ریحان؟ من تو زندگیم خییییلی از پشت خنجر خوردم
   خییییلی خوبی دادم و بدی گرفتم
   نمیدونم حکمتش چیه و تو این مورد از خدا شاکی ام
   وقتی رفتم اونور از خودش میپرسم
   بعد از سالها یاد گرفتم که هر کی بدی کرد بهم، بجای داد و بیداد و گریه و ناله، فقط بسپرمش به خدا
   چون انتقام و بدجنسی و نقشه بلد نیستم، هیچ کاری از دستم برنمیاد برای دفاع از خودم
   ولی تنها کس و کارم و تنها امیدم خداست که یه روزی این بی عدالتی هایی رو که در حقم کردن اون حسابرسی کنه
   نخواه ازم که به خدا نسپرم، چون تنها پناهم و تنها ریسمانی که تو ناراحتی هام بهش چنگ زدم خداست و اگه به اون هم درد و بدبختیهامو نسپرم دیگه سرگردون میشم تو تنهایی و بی چارگی

     1. خداروشکر گلم
      خووو منم روحی خوبم ولی جسمی نه اصا نمیتونم چیزی بخورم از دیروز غروب
      گلاب به روت همش میارم بالا جون ندارم دیگه…

      1. وای پس چرا؟🥲
       برو دکتر حتما
       ایشالا زود خوب بشی
       عا من هر وقت اینطوری میشم ینی حالت تهوع میگیرم مامانم برنج ساده با ماش درس می کنه
       یا یکم کباب یه ذره هم شور می کنه
       البته معلوم نیس که تو چرا دلت درد می کنه ولی این کارا خوبه

       1. نمیدونم گلی
        قبلا هم اینجوری شدم رفتم دکتر بهم یه شربت مثل زهرمار داد…
        مرسی عزیزدلم
        من دلم درد نمیکنه فقط نمیتونم چیزی بخورم همین…

 16. شده بخوای گریه کنی نتونی غرورت نزاره
  شده زندگی بخاد بزنه کفرتو در بیاره
  هی پشت هم سیگارو یه حال بدو بیمارو
  قید همچیو بزنی
  از همچی دل بکنی
  یکی حالتو بد کنه
  یهو بزنه گوشیشو قط کنه
  حتی دلش نخاد بشینه یکمی با تو صحبت کنه
  دیگه تموم شه همچی
  کو اون همه عشق دلی
  تو اوج ناراحتی نمیدونی کجا بری

 17. اون دوستام که تو روبیکا با هم حرف میزدیم
  من روبیکامو پاک کردم اگه پیام بدین و جواب ندم خواستم بدونین
  همینجا تو پیوی سایت و یا تلگرام پیام بدین بهم 😊🙏

 18. اوکی دیگه کم کم دارید سایتو پاره میکنید
  یک سری حرفا باید زده شه یک سری حرفا که مهرناز خانوم ۲ ماهه داره کشش میده و اینو اول از همه باید گف و گذاشت کنار:این کامنت مظلومیت کسیو قرار نیس نشون بده اتفاقا اگه این وسط یک نفر باشه که نتونه ادعای بی گناهی بکنه اون یک نفر خود منم خب مث چند تا آدم بزرگ و فهمیده بشینید یک گوشه
  شروع کنیم؟
  کشف سختی نبود که شخصیت من خیالاتیه درستش هم همین بود ناموصا و انصافا کسی باور کرد؟فکر نکنید من نشسته بودم داشتم به ریشتون میخندیدم تو ذهنم مطمئن بودم این وسط هیچکی گول نمیخوره از این شخصیت قضیه این بود که نمیخواستم حرفی از خودم بزنم ینی خود واقعیم حداقل داستانی که گفتم چیزی بود که هیچکی باورش نمیکرد و همونطور که گفتم این کامنت نامه ی مظلومیت نیس باید از همون اول میگفتم نمیخوام حرفی از خودم بزنم و تامام ولی این روشو رفتم گناهش پای من سه تا چیز درست بودن در مورد خود واقعیم یکیش اسمم بود که اینجا یک شناسنامه کوفتی هست که میتونه اونو ثابت کنه یکیش سنم بود که بازم اینجا یک شناسنامه کوفتی هس و سومی هم جنسیت بود اگر خیلی علاقه مندید میتونم عکس از شناسنامه و حتی از وسط پاهامم بگیرم و بزارم پروف سایت
  به عنوان کامنت که قرار بود حقایق رو آشکار کنه خیلی کامنت گنگی رو مریم خانوم نوشته
  اگه منظور از اون آدمی که نقش چند نفرو تو سایت بازی میکرده من بودم باید بگم که تیرتون خطا رفته اونم با اختلافففففف ۶ متر از همه چی که بگذریم آی پی میتونه ثابت کنه من اصلا نمیدونم این کیمیا نامی کی هس روحم خبر نداره و برا بار نمیدونم چندم بگم که من مهراد نبودم صد بار خود مهراد اینو گفتم اینم بار نمیدونم چندمه من هرچی دوس داری میتونی بگی ولی اینکه من نقش چند نفرو بازی کردم تو سایت درست نیس البته گفتم اگر منظور من بودم🙂
  الانم یهو یک نفر میاد میگه پس چجوری الان خبر داری که چخبره؟خب من بعضی وقتا سر میزدم به سایت یک سری چیزا رو میدونم دیگه
  بکشید بیرون از این رابطه مهراد و تیرداد که حالا یک کیمیا نامی هم بهش اضاف شده و داره همینطور رشد میکنه من مسئولیت همه چیز از قضایع خودمو قبول دارم ولی این هیچ ربطی به من نداره برا بار دوم و نمیدونم چندم من اون مهراد نیستم و من نقش صد نفرو بازی نکردم تهمت اینو به من نزنید و گفتم که میتونم اون سه تا مشخصات رو ثابت کنم به راحتی

 19. فقط خدا میدونع مهرناز تو چقد اشک منو دراوردی سرع این موضوع ک فقط بخاطر اینکع تو یع عادم مریضی!!!!!
  کاش پاک نمیکردم چتارو
  کاش داشتمشون بع همع نشون میدادم
  اینجا هیچکس منو باور نمیکنع ولی خرف تو سندع برا همع
  بع همون خدایی ک قسم خوردی منم قسم میخورم تا حالا یک دروغم نگفتم!!
  من عادم این حرفا نیستم هرچند میدونم دیگع هیچکس باور نمیکنع
  راس میگی من بی صبرانه منتظر اون روزم
  هم تو هم اون کیمیا نامی ک نمدونم کدوم خریع باید جوابگوی من باشین
  الانم برو بازم بچع ها رو بازی بدع مظلوم ننایی الکی بکن
  از تهع تهع قلبم میگم ازت متنفرم!!! جوری ک حتی از مامانم نبودم
  از هیچکی نبودم…
  هیچ وقتم هیچ کدوم از کساییکع با قضاوتاشون دلمو شکستنو نمیبخشم
  آبان من تحمل این هنع توهین و وقاحت و ندارم
  میدونی بخاطر تو بود سایت اومدم
  ولی دیگع نمیتونم…
  خدافظ

  1. مریم
   عزیزم بیخیال بابا!
   .
   .
   اخه من احساس میکنم در جریان نیستی
   همین موضوعی که تو مطرح کردی قبلا مطرح شد و مهری اومد گفت
   همه اینا دوست منه
   با هم چت میکنیم
   ولی بعد یه مدت من تعجب کردم وقتی دیدم همتون دارین هی میگین تیرداد کو
   این کو
   اون کو
   چون فکر میکردم این پرونده قبلا بسته شده!
   .
   .
   به نظرت همه ی اینا ارزش خراب کردن اعصابتو داره؟
   اینا هم میگذره
   جدی نگیر قشنگم

   1. من اصا از هیچی خبر نداشتم رفتم پی ویش عذر خاهی کنم
    بخدا من اصا بخاطر کسی ک حتی نمیدونم کی هست کلی حرف شنیدم کلی دلمو شکستن
    هرکی هرچی از دهنش دراومد بم گف
    آره آیلین دارع
    اصا بیخیال
    کی حرفای منو دربرابر مهرناز باور اارع؟!
    ولی باید جواب دونه دونه اشکا و دل شکستنای منو بدع…
    دوست دارم
    یع عالمع موفقیتم برات ءرزو دارم
    خدافظت

    1. چی بگم والا
     .
     .
     من کلا در مورد آدما فکر بدی نمیکنم!
     .
     .
     مرسی عزیزم
     همچنین
     فقط امیدوارم زود همه چی حل شه دوتاتونم آروم بشین

  1. از خجالت نمی تونم سرما بلند کنم 😂😂😂😂
   عه همین نیم ساعت پیش یه لیوان چایی ریختم رو پام سوخت نگو تو داشتی میومدی خواستگاری بهم الهام شده بوده هول کردم 😂😂

    1. بزن قدش بابا
     اینا سوسولن آدم باید چن جانبه باشه همزمان درس بخونه چت کنه فک کن همه کار بکنه
     ماشالا به ما😎🙃

 20. آخ ریحان…
  اگه بدونی کل جریانو.. اگه بدونی چی کشیدم.. کاش میشد بگم.. کاش.. ولی حیف که این دل احمقم راضی نمیشه همه چیو اینجا بگم
  .
  ولی مهم نیست.. من آدمی نیستم که بخوام با همه خوب باشم.. نه یه ذره سیاست دارم نه زرنگی.. هر چی که تو دلمه رو زبونم هم همونه.. تا الانم هر کی منو شناخته میدونه چه جوریم.. دیگه توانشو ندارم که بخوام خودمو ثابت کنم به کسی
  همینکه چندنفری هستن که دل و روح منو میدونن و دوسم دارن و دوسشون دارم کافیه برام

  1. مهری
   ما همدیگه رو دوست داریم
   .
   .
   با تمام شیطنت هایی که یه دختر میتونه انجام بده
   .
   .
   مخاطبم همه هستن:
   ..

   با تمام گاهی اوقات خالی بستن ها
   با تمام چند اسمی ها
   با تمام قهر ها
   با تمام دعوا ها و آشتی ها.
   .
   .
   مهم اینه که از هم دیگه کینه ای به دل نگیریم
   باشه؟

   1. آیلین اگه بدونی.. اگه همه چیو در این مورد بدونی هنگ میکنی.. شایدم بری تو شوک و چند روز منگ بمونی
    .
    به این سادگی نیست، موضوع چند اسمی بودن و شیطنت و این چیزا نیست
    من خودم خوشم میاد از این چیزا و هیچ کس رو هم لو نمیدم که بزار شیطنت کنه و حال و هوای سایت و بچه ها شوخ و سرزنده باشه
    .
    ولی این مورد اصلا یه چیز دیگه ست
    خیلی جدی و زجرآوره.. ولش بیخیال بشیم دوس ندارم تو سایت تشنج به وجود بیاد

  1. عااای لی لی!!!
   همینجوری میری زن میگیری نمیگی من لباس ندارم بپوشم؟!؟!
   حالا من چی بپوشمممممم

    1. اوووف اونو ک سفارش دادم همون دیروز…
     تکلیف عشق منم ک مشخصع بگو بیاد خونع ناهار عامادس!

 21. ریحانم این چ حرفیع دخالت چیع…
  مرسی از حرفای قشنگت
  ولی هیچ چیز نمیتونست دلیل این باشع ک من اون همع حرف بشنوم
  فقط خودم میتونم رفتار بقیع رو بعد حرفایی ک مهرناز تو سایت میزد با خودم درک کنم
  حرفات تاجایی درستع ک تو سایت اونجوری نمیگفت!!!
  تو سایت اتقد منو مقصرو خودشو مظلوم جلوع نمیداد تا نظر دوستامو راجب من عوض کنع
  من اگع اون خرفارو ننیزد هیچ وقت نمیومدم این حرفارو بزنم تا ناراحتی بوجود بیاد…
  به هرحال بیخیال
  فقط امیدوارم همع اوناییکع بدون هیچ اطلاعی از داساان و ماجرا منو قضاوت کردن یچیزایی رو فهمیدع باشن

     1. شکر 🤲🏻
      واقعا !
      وای چه خوبه آدم بتونه بقیه را بخندونه خودشم خوشحال میشه😊😁😂
      من بیس چاری این نیشام بازه
      حتی وقتی گریه می کنم وسطش خندم میگیره چون تو اوج گریه میرم وایمیسم جلو آینه ببینم چه طوری میشم😂😂😂

      1. 🤣🤣🤣🤣🤣
       منم اینطوریم
       میرم خودمو تو اینه میبینم از حالت صورتم خندم میگیره
       ((البته این مال کلاس چهارمه.از کلاس چهارم تا الان هر کاری کردم اشکم در نیومده🤣))

       1. نه بابا من اومدم تو دبیرستان فاز به فاز شدم نصف روز می خندیدم نصفش گریه
        بدبخت مامان و بابام پیر شدن از دستم😂😂😂😂🤲🏻
        عا من بعضی وقتا پلک نمی زنم این قطره های اشک مثل این بازیگرا یهو بیفته تو همون حین فاز شاعریم گل می کنه شعر می گم یه کارایی می کنما
        یه دیوونه ای هستم دومی ندارم😂😂😂🤲🏻

       2. چرا پسر خوب؟
        من هم خیلی خیلی کم پیش میاد گریه کنم، به ندرت اون هم فقط پیش یه نفر
        بقیه اصلا گریه ی منو ندیدن

       1. 😊😁😂
        ولی من همون طور که می خندم ،گریه هم می کنم
        دست خودم که نیس شده تو مهمونی ها مثلا یه فیلم گذاشتن آخرش غمگین بود نشستم های های گریه کردم ملت هم به من خندیدن 😊🥲😂

     1. مردم بسکه خواستم تو اینستا پروف مردما ببینم ولی کوچیک بود و کلی چیزای خفن دیگه همش تو این برنامه هست😁😎

       1. خب والا اندازه یه دایره پروف می زارن نمی گن آدم کنجکاو میشه‌.
        .
        .
        اول یاد بگیرم ازش استفاده کنم بعدشم حال می کنم😎😁🤤
        اسم برنامه هم سانیستا 👍🏻👍🏻🍓

         1. 🤣🤣🤣🤣🤣
          لز
          خیانت ایلین
          من زنت نمیشم
          تو نگرفته داری خیانت میکنی
          من میرم زن رستم میشم ک قد و هیکل داره

          1. عاقا تو از اولم از این رگ من خبر داشتی!
           ..
           .
           رستم کجا بود؟؟!؟!
           نهایتا اصغرو سر کوچه ببینی که اونم گفتم ریحان دست و پاشو بگیره خودم برم سر وقتش!

    1. بهم ریختم
     منم دوست 😍😍😘

     چون مامانم بهم میگه تپوس منم دوست دارم یکی لپک تپلی داشته باشم😘😘😍

 22. جزیره ی من ♥
  .
  مریمم♥
  .
  امیدوارم منو ببخشید و حمل بر دخالت نشده باشه…تا حالا تو هیچ بحثی نبودم.اما این دفه حس کردم باید چیزی بگم…ببخشید
  .
  .
  الانم یه خدا خیر داده ای کنارم سیگار کشید .سرم که هیچ تموووم سلولای تنم از درد جیییغ میکشن…
  .
  آروم بشم میام♥

 23. مریمم مرمرم…آفتابگردونم میخوام بفهمی حس کلاممو.چون غیر این تایپ طوری دیگه نمیتونم انتقالش بدم…
  آروم مرمری من.جواهر من.بهت گفتم که تو منو یاد چی میندازی وقتی میگم مرمرم.پس تو جواهری برام.آروم عزیزکم.هییییچکس راجب تو هیییچ فکری نمیکنه.نفسم چرا این همه حرس گلکم تو.باید تمرکزت رو درست باشه…مرمرم من یکی هرگز هیییچ فکری غیر یه دخترک پراز احساس.حساس و مهربون ندیدم.زودرنجی اقتضای سنته که باید بگذری ازش. نزار زندگی و بالا و پایینش این اقتضارو برات طولانی کنه عزیزکم.مطمءن باش مهرنازم اینطور که میگی همچین قصدی نداشت و هرگز نداره.من بیشتر از تو اینجا بودم.قبل از خود مهرناز.اوندنشو یادمه.دلشو یادمه.احساسشو یادمه.اون شخصی که میگی هم یادمه.یه سو تفاهم این جرقه رو تبدیل به آتیش کرد.گاهی سکوت باعث زودتر خاموش شدن میشه.مرمرم گاهی حرف زدن و طولانی کردن یه مسئله بیشتر یه حرف کوچیک وکم رنگو پر رنگ و بزرگ میکنه…تو هی میخوای درستش کنه نظر بقیه برات مهم میشه.و از این طرف هم هی حس میکنی اونی که میخوای رو نگفتی.تو پاکی که داری جوش میزنی کسی بد فکر نککه ناز نازی من…بعضی ازمام تو این سایت متوجه خیلی چیزا.خیلی حرفا میشیم…ولی به رومون نمیاریم.میدونم اذیت شدی.من اشاره نمیکنم به موضوعی.ولی به اینوفکر کن شاید مهرناز قصدش میانه داری بوده.میخواست رفعش کنه قضیه رو.ولی این وسط یه چیزاییم پس و پیش شده…آروم باش قشنگم…هیچ طوری نشده و نمیشه…درک میکنم.منم یذرشو دیدم از جناب مجهول.هخخخخ
  ولی فک کن عزیزم شاید اونم دلایلی داره.حقیقتش منم وقتی حرفانو گفتم بهش.باز فک کردم کاش اونم میگفتم.کاش اینم میگفتم.ولی مریمم آدما لایه های پنهان وسیعی دارن که ما نمیتونیم هیچوقت این خلقت پیچیده رو درک کنیم و بفهمیم.منم به دلایلش فک کردم آروم شدم…توام آروم باش.♥
  کاش یجا دیگه میتونستم باهات در ارتباط باشم دخترک خوشگل و مهربونم♥
  .
  .
  آییییی پووووریا آتیش نسوزون

   1. سلام نسیم گلم اجی بزرگه خوبی ؟😘
    مهدیار شیطون و آقات خوبه؟

    از مهدیار شیطونک بگو😍😍

    1. همه خوبیم خدا رو شکر عزیزم🌹
     .
     .
     امروز داره اتاقش رو مرتب می کنه، دیدم کتاب نگارش رو آورده میگه مامان یا بذار پاره اش کنم یا باهاش شیشه پاک کن، فقط دیگه تو اتاقم نبینمش😳
     متنفر بود از نوشتن و دیکته و …😁

 24. میدونی مهرناز
  من خیلی بش فک کردم چجوری بنویسم
  چی بگم
  ولی تش یع نتیجع برام بیشتر نداش!!!
  من قرارع یجایی حرف بزنم ک تو برا همشون یع بتی ک میپرستنت!!!
  چیزی ک برا من بودی…
  قبل اون قضیع ینفر همینچین چیزایی راجب تو میگف من هیچ وقت باو رنمیکردم اونم با حرفایی ک قطعا تو در جواب چیزی ک من مینویسم میزنی!!!
  فایدع ای ندارع
  همع تورو بیشتر از من قبول دارن
  نمیخاستم دیگع چیزی بگم ولی دیدم اگع چیزی هم نگم همع فک میکنن من یع دروغگو بودم ک تورو مظلوم گیر اوردم و هرچیم از دهنم در اومدع بت گفتم!!!
  نع خب این عدالت نیس…
  قبول کن این وسط یجوری من سوزوندی من تا مدتها بعدش تو شک ماجرا بودم…
  یع دلیل دیگع هم بعدش پیدا کردم!
  اونروز من اینجوری مورد عنااایت تو قرار گرفتم از کجا معلوم یکی دیگع چند وقت دیگع همین اتفاق براش نیفتع؟!
  یا چرا نباید بقیع بدونن چجوری سرع کارع تو و اون دخترع قرار گفرتن ک از هر دو نفر سع نفرشون اون دخترس!!!
  نمیتونی بدونی چیزی نمیدونی چون من تمام اینارو از حرفای خودت فهمیدم وگرنع من مرض ندارم توهم بزنم بعد اون داستانارو…
  پوووف
  من از همون اول میدونستم تیرداد یع شخصیبت خیالیع!
  احتمالا همع میدونستن ک حتی اگع یع پصرع ۱۸ سالع همم هس واقعا اون چیزایی ک میگع یع مشت شرع!!!
  داستاناش تخیلیع…
  ولی احتمالا حداقل خیلی کم بودن کساییکع میدونستن یع شخص دارع نقش سع چهار نفرو تو سایت بازی میکنع و توهم از همش خبر داشتی و هنوزم داری ولی بازم داری میپیچونی!!!
  میدونی برم اهمیتی ندارع دیگه اصلا بع هیچ ورمم نیس…
  ولی گفتم دیگع اگع نمیگفتم همع منو بع چشم یع عادم دروغگو و تهمت زن میدیدن!!!
  فقط من و تو میدونیم ک بخاطر اون دختر ک احتمالا همع حداقل قدیمیای سایت میشناسنش چ تهمتایی من نزدی!!!
  چ حرفایی ک لیاقت خودتو اون دختر بود …
  میدونستی من اون نیستم
  میدونستی حرفایی ک داری میزنی یع مشت دروغع
  ولی کوتاه نیومدی و راحت هرکار دلت میخاست کردی…
  هر حرفی دلت میخاستم بم گفتی…
  من حتی هنوزم اون دخترو نمیشناسم و نمیدونم این کیمیا کی هس واقعا!!!
  نمیدونم و برامم مهم نیس…
  فقط یچیزی
  دیگع نگو بس کن مریم انقد منو اذیت نکن
  نگو من بخدا هیچی نمیدونم خودتو مظلوم کن
  نگو من باعث مشکل و ناراحتی تو زندگیت شدم
  این حرفارو جلو بچع ها نزن نزار فک کنن من چ موجودی هستم
  نزن از من یع وید نساز برا بقیع
  مهرناز من تورو هیچ وقت!!!
  هیییچچ وقت نمیبخشم…
  تو بزرگترین اشتباه زندگیع من بودی…
  بزرگ ترین درس زندگیمم در عینع حال بودی!!!
  ببین من نمیدونم این داستانو برا چند نفر دیگع پیادع کردی و ممکنع این حرفای منو چند نفر دیگع میدونستن ولی دیگع داش نظر دوستام راجبم عوض میشد اونا بزار بدونن…
  میدونیم من در واقع تو این کامنت اگع بخایم عادلانع رفتار کنیم یک دهم ار توهینای تورو ننوشتم…
  فک میکنم کافی باشع فقط برای اینکه دیگع دروغ ننویسی و مظلوم نمایی نکنی…
  و البتع این شخص جدید مهراد و تیرداد عایندع نشع!-
  همین…