رمان عشق ممنوعه استاد

رمان عشق ممنوعه استاد پارت ۷

🌺🌺🌺 🌺🌺 🌺 #Part31     با ترس و چشمای گشاد شده نگام کرد و گفت: _چ…چیکار میکنی ؟! چاقو…

بیشتر بخوانید »

رمان عشق ممنوعه استاد پارت ۶

🌺🌺🌺 🌺🌺 🌺 #Part26 دادی از درد کشید ولی بازم ولم نکرد و بدتر دندوناش رو توی بالا تنه ام…

بیشتر بخوانید »

رمان عشق ممنوعه استاد پارت ۵

🌺🌺🌺 🌺🌺 🌺 #Part21 بعد از کلاس و بیرون رفتن استاد با عجله وسایلم رو داخل کوله پشتیم انداختم که…

بیشتر بخوانید »

رمان عشق ممنوعه استاد پارت ۴

🌺🌺🌺 🌺🌺 🌺 #Part16 سرش رو خم کرد تا هم قد من بشه در همون حال پوزخند صدا داری زد…

بیشتر بخوانید »

رمان عشق ممنوعه استاد پارت ۳

🌺🌺🌺 🌺🌺 🌺 #Part11 یعنی چی این حرفش ؟؟ وارفته نگاش کردم و با ترس لب زدم: _پس من چطوری…

بیشتر بخوانید »

رمان عشق ممنوعه استاد پارت ۲

#Part6 همه نشسته بودند و حالا به جز من و اون پسره کسی سرپا نبود ، بدون اینکه نگاهی به…

بیشتر بخوانید »

رمان عشق ممنوعه استاد پارت ۱

  #Part1 “زمان حال ” ” نازلــــی ” جلوی چشمای خمار از شهوت استاد آراد نجم ، مجبور بودم لبخند…

بیشتر بخوانید »

کدبازان