AmirAli

هیچوقت بر سر مادرت طلبکارانه فریاد نزن! مادر فرشته ایست بی همتا؛ که نه دعایش تاخیر دارد و نه آهش!
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

AmirAli
آقا
دبیرستان

کدبازان